بیشتر بدانیم

بیمه آتش سوزی تجاری

بیمه آتش سوزی یکی از بیمه های بسیار مهم برای سرمایه است که حتما باید هر شخصی که سرمایه ای هرچند ناچیز دارد برای سرمایه اش تهیه کند در این مقاله قصد داریم این موضوع را شرح دهیم

بیمه آتش سوزی طرح حامی خانه و خانواده

این بیمه نامه به صورت پکیج از چندین بیمه نامه تشکیل شده است و بهترین بیمه برای منازل مسکونی میباشد که پوشش های گسترده ای را در برگرفته و در جهت حمایتی بودن ای بیمه مبلغ بیمه نامه با توجه به تعهدات بسیار پایین می باشد.

بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی از اولین بیمه های مورد استفاده شده توسط بشر می باشد این بیمه با توجه به ماهیت آن پوشش هایی در زمینه خسارت مالی را جبران می نمایید .