بیشتر بدانیم

بیمه بدنه

بیمه بدنه برای مالک خودرو دارای ارزش بوده و تمامی خسارت های مالی را به مالک پرداخت می کند .