بیشتر بدانیم

بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی از اولین بیمه های مورد استفاده شده توسط بشر می باشد این بیمه با توجه به ماهیت آن پوشش هایی در زمینه خسارت مالی را جبران می نمایید .

بیمه بدنه

بیمه بدنه برای مالک خودرو دارای ارزش بوده و تمامی خسارت های مالی را به مالک پرداخت می کند .